U zegt groen en wij doen!
Bekijk Curatio Zakelijk Bekijk Curatio Interieurplanten

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Hoveniersbedrijf Curatio

Tot stand gekomen op 22 mei 2018
Algemene Voorwaarden Hoveniersbedrijf Curatio, gevestigd aan Reindersdijk 24, 7751 SJ, te Dalen, ingeschreven bij de KvK onder nummer 04083108.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Hoveniersbedrijf Curatio: Hoveniersbedrijf Curatio, ingeschreven bij de KvK onder nummer 04083108.

Bedrijf: De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument: De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Hoveniersbedrijf Curatio voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Koop op afstand: De overeenkomst tussen de wederpartij en Hoveniersbedrijf Curatio, waarbij in het kader van een door de Hoveniersbedrijf Curatio georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Hoveniersbedrijf Curatio en de wederpartij.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Hoveniersbedrijf Curatio.

Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Artikel 2 Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Hoveniersbedrijf Curatio en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Hoveniersbedrijf Curatio, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Hoveniersbedrijf Curatio en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Hoveniersbedrijf Curatio zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en/of offertes

 1. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Alle aanbiedingen en/of offertes van Hoveniersbedrijf Curatio zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.
 3. De aanbieding en/of offerte geldt zolang de voorraad strekt.
 4. Hoveniersbedrijf Curatio kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Hoveniersbedrijf Curatio daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Hoveniersbedrijf Curatio anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Hoveniersbedrijf Curatio niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4 De overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van Hoveniersbedrijf Curatio.
 2. Hoveniersbedrijf Curatio en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Hoveniersbedrijf Curatio de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Artikel 5 Uitvoering overeenkomst

 1. Hoveniersbedrijf Curatio zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Hoveniersbedrijf Curatio heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Hoveniersbedrijf Curatio heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
 4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Hoveniersbedrijf Curatio het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Hoveniersbedrijf Curatio niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Hoveniersbedrijf Curatio het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Hoveniersbedrijf Curatio.
 7. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Hoveniersbedrijf Curatio het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.
 8. De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6 Onderhoud

 1. Hoveniersbedrijf Curatio sluit onderhoudsovereenkomsten met de Wederpartij betreffende het onderhoud van de reeds aangelegde tuin. De onderhoudsovereenkomst wordt gesloten voor de duur van 1 jaar.
 2. Partijen kunnen de onderhoudsovereenkomst met wederzijds goedkeuren ten allen tijden opzeggen.
 3. De Wederpartij kan de onderhoudsovereenkomst tussentijds opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Er zal dan tevens een nacalculatie plaatsvinden.

Artikel 7 Prijzen en tarieven

 1. De prijzen die vermeld zijn op de website zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. In de offerte zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 3. De prijzen en tarieven zijn inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.
 5. Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Hoveniersbedrijf Curatio.
 6. Van alle bijkomende kosten zal Hoveniersbedrijf Curatio tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Artikel 8 Koop op afstand en herroepingsrecht

 1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.
 2. Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden.
 3. Ingeval van Koop op afstand heeft Hoveniersbedrijf Curatio het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.
 4. Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de Hoveniersbedrijf Curatio geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.
 5. Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.
 6. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen 14 kalenderdagen terug te zenden omdat de Wederpartij Hoveniersbedrijf Curatio heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.
 7. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Hoveniersbedrijf Curatio uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.
 8. Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Hoveniersbedrijf Curatio de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Hoveniersbedrijf Curatio uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Hoveniersbedrijf Curatio en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Hoveniersbedrijf Curatio. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

Artikel 9 Levering en leveringstermijnen

 1. Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
 2. Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
 3. Levering vindt plaats af Hoveniersbedrijf Curatio of op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.
 4. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.
 5. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 6. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 7. De levering zal plaatsvinden binnen een door de Hoveniersbedrijf Curatio opgegeven termijn.
 8. Indien Hoveniersbedrijf Curatio gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstijd aan nadat de Wederpartij deze aan Hoveniersbedrijf Curatio heeft verstrekt.
 9. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Hoveniersbedrijf Curatio schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Hoveniersbedrijf Curatio alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.
 10. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Hoveniersbedrijf Curatio.
 11. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

 

Artikel 10 Uitvoeringstermijnen

 1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de Hoveniersbedrijf Curatio opgegeven termijn. De uitvoeringstermijn hangt af van de omvang van het project. De gemiddelde uitvoeringstermijn bedraagt 4 tot 5 weken.
 2. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien Hoveniersbedrijf Curatio gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Hoveniersbedrijf Curatio heeft verstrekt.Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Hoveniersbedrijf Curatio schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Hoveniersbedrijf Curatio alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 4. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Hoveniersbedrijf Curatio zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Hoveniersbedrijf Curatio binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 11 Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Hoveniersbedrijf Curatio aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.
 3. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum, op een door Hoveniersbedrijf Curatio aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
 4. Ten aanzien van de dienstverlening, zal Hoveniersbedrijf Curatio de Wederpartij 50% van het totaalbedrag facturen op het moment van het verkrijgen van de opdracht. De resterende 50% van het totaalbedrag wordt gefactureerd na voltooiing van de opdracht.
 5. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 6. Hoveniersbedrijf Curatio en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 8. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 9. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Hoveniersbedrijf Curatio en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Hoveniersbedrijf Curatio onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 Incassokosten

 1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
 2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Hoveniersbedrijf Curatio, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 3. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Hoveniersbedrijf Curatio, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 4. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Hoveniersbedrijf Curatio pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Hoveniersbedrijf Curatio de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 7 dagen te voldoen.
 5. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Hoveniersbedrijf Curatio in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Hoveniersbedrijf Curatio totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
 2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
 3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

 1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Hoveniersbedrijf Curatio het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is Hoveniersbedrijf Curatio bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Voorts is Hoveniersbedrijf Curatio bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
 • na het sluiten van de Overeenkomst Hoveniersbedrijf Curatio omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever een betalingsachterstand van meer dan twee maanden heeft;
 • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op zijn eigendom.
 1. Ontbinding geschiedt schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Hoveniersbedrijf Curatio op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15 Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan Hoveniersbedrijf Curatio of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Hoveniersbedrijf Curatio geen invloed kan uitoefenen en waardoor Hoveniersbedrijf Curatio niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 16 Garanties

 1. Hoveniersbedrijf Curatio garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Hoveniersbedrijf Curatio garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
 2. Hoveniersbedrijf Curatio garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 3. Hoveniersbedrijf Curatio verstrekt op nieuw geleverde beplanting een garantie gedurende het groeiseizoen, uitgezonderd op bomen en wintergroene heesters. De door de Hoveniersbedrijf Curatio verstrekte garantie houdt in dat wanneer een beplanting ondanks een aantoonbare goede verzorging binnen heen half jaar na aanplant afsterft, deze kosteloos wordt vervangen. Voorts verstrekt Hoveniersbedrijf Curatio een garantie van één jaar op aangelegde bestratingen.
 4. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.
 5. Indien de geleverde zaak door een hovenier of derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven. Dit geldt teven voor de verlichting, meer specifiek de In-Lite lampen.
 6. Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Hoveniersbedrijf Curatio, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.
 7. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.
 8. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik, slechte verzorging, slecht onderhoud of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Hoveniersbedrijf Curatio in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 9. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Hoveniersbedrijf Curatio geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 17 Onderzoek en reclame

 1. De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 5 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 2. Gebreken en tekorten behoren binnen 6 dagen na levering van het Product schriftelijk aan Hoveniersbedrijf Curatio gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 4. De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal Hoveniersbedrijf Curatio aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Hoveniersbedrijf Curatio nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij Hoveniersbedrijf Curatio niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.
 5. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Hoveniersbedrijf Curatio binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.
 6. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij de gekochte zaken geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

 1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Hoveniersbedrijf Curatio is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Hoveniersbedrijf Curatio.
 2. Hoveniersbedrijf Curatio is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Hoveniersbedrijf Curatio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Hoveniersbedrijf Curatio is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Hoveniersbedrijf Curatio kenbaar behoorde te zijn.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Hoveniersbedrijf Curatio of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 5. Indien Hoveniersbedrijf Curatio aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Hoveniersbedrijf Curatio beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Hoveniersbedrijf Curatio aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Hoveniersbedrijf Curatio overeenkomstig de verzekering draagt.
 6. De Wederpartij dient de schade waarvoor Hoveniersbedrijf Curatio aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Hoveniersbedrijf Curatio te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 7. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Hoveniersbedrijf Curatio vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 19 Nieuwsbrief

 1. De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
 2. De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.
 3. De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per mail.
 4. De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 20 Wijziging algemene voorwaarden

 1. Hoveniersbedrijf Curatio heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
 3. Hoveniersbedrijf Curatio zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
 5. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 21 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Hoveniersbedrijf Curatio partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 22 Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 04083108.